Nieuws

Uitnodiging ALV


Officiële uitnodiging bestemd voor alle leden.
 
Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING, welke gehouden wordt op dinsdag 29 mei 2018 in Spelhal de Bam.
Aanvang: 20.00 uur.
 
Agenda.
1.    Opening
2.    Notulen ledenvergadering van 23 mei 2017
3.    Ingekomen stukken en mededelingen
4.    Jaarverslagen:
-      secretaris
  • technische commissie
  • bar commissie
  • PR commissie.
5.    Financieel overzicht en begroting
6.    Bestuursverkiezing
7.    Benoeming commissieleden:
  • technische commissie
  • PR commissie
  • barcommissie
  • kascommissie.
8.    Vertrouwenspersoon seksuele intimidatie / misbruik
9.    Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
10.   Wat verder ter tafel komt
11    Rondvraag
12.   Sluiting.
 
Toelichting op de agenda.
2.    De notulen van de ledenvergadering van 23 mei 2017 zijn bijgevoegd. (zie ook internetsite)
 
4.    De genoemde jaarverslagen zijn bijgevoegd. (zie ook internetsite)
 
5     Het financieel overzicht en de begroting worden ter vergadering beschikbaar gesteld.
 
6     Aan de beurt van aftreden zijn:
       -      Penningmeester:
              Arjan Kremer                                  wel herkiesbaar
       -      Hoofd PR:
              Mandy Soplantila                            wel herkiesbaar
      
       In verband met het vorenstaande stelt het bestuur de volgende kandidaten voor:
       -      Penningmeester:                             Arjan Kremer
       -      Hoofd PR:                                      Mandy Soplantila
 
       Daarnaast heeft het hoofd TC, Maaike Hoekstra, aangegeven te willen stoppen als hoofd TC om moverende redenen. Het bestuur heeft Sylvia Huizinga bereid gevonden deze functie over te nemen, zodat het bestuur Sylvia voordraagt als hoofd TC.
 
       (Tegen) kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melHoeks
den bij de secretaris van de vereniging.
 
       Aangezien nog geen (tegen)kandidaten bekend zijn, stelt het bestuur de volgende samenstelling voor:
       Voorzitter:                                             Hielke Merkus
       Secretaris:                                            Jack Balkema
       Penningmeester:                                    Arjan Kremer
       Hoofd technische commissie:                   Sylvia Huizinga
       Hoofd barcommissie:                              Jurri Zijlstra
       Hoofd PR commissie:                              Mandy Soplantila
 
7.    Het bestuur stelt de volgende benoemingen voor:
       Technische commissie:
       Hoofd:                                                  Sylvia Huizinga
       Lid:                                                      Elsbeth Rinksma
       Lid:                                                      Anne Barla
 
       secretariaat j.c.                                     Jack Balkema
 
       PR commissie:
       Hoofd:                                                  Mandy Soplantila
       Lid:                                                      Vacant
                                                                  Vacant
       Barcommissie:
       Hoofd:                                                  Jurri Zijlstra
       Lid:                                                      Vacant
 
8.    Stentor heeft gedragsregels opgesteld in het kader van seksuele intimidatie en/of misbruik.
       De gedragsregels tref je als bijlage aan en zijn tevens te vinden op de internetside van Stentor.
       Het bestuur stelt voor Sylvia Huizinga te benoemen tot vertrouwenspersoon.
 
9.    AVG
In het kader van de AVG tref je in bijlage de Privacy verklaring en het Privacy beleid van onze vereniging aan.
 
Share our website

Like Volleybalvereniging Stentor

Quicklinks

Facebook